دهمین نشست کمیته تخصصی آمریکا ناتوی اقتصادی: ابزار اقتصادی نظام سلطه (شهریورماه 1397)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : تحریم، آمریکا، ناتوی اقتصادی، ایران

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای روح اله طالبی آرانی /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /