هوش مصنوعی در جهان (1) (فدراسیون روسیه)

توضیحات
فایل : 16106.pdf 16106.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : هوش مصنوعی، حکمرانی، نظامی گری، فناوری، روسیه، اقتصاد دیجیتال

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جهانگیر کرمی /
همکاران : آقای کامران هوشیار /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
ویراستار ادبی : خانم شیوا امین اسکندری /