20 راهبرد کارشناسان میز مطالعات ایران در آمریکا شیوه های ناکارآمد سازی اقتصاد، امنیت و سیاست خارجی در ایران

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : پژوهشگران نومحافظه کار، اعتراضات عمومی، کنگره امریکا، بحران کارآمدی، هویت، جمهوری اسلامی ایران، بحران حکمرانی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مصطفی دلاورپور اقدم /
ناظر علمی : آقای سیدجلال دهقانی فیروزآبادی /