مذاکره با آمریکا: تجربه ناموفق کره شمالی

توضیحات
فایل : 16118.pdf 16118.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : کره شمالی، آمریکا، اتمی، مذاکره

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن شریعتی نیا /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /