ماهنامه تحلیلی انرژی (17) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16127.pdf 16127.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /