اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»

توضیحات
فایل : 16126.pdf 16126.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : نظام مهندسی، ساختمان، مقررات ملی، نظام فنی، فنی و اجرایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا فارسیان /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
همکاران : آقای حامد نظامی / آقای حسن امجدیان / خانم سمیه صدیقی / آقای علی خلیلی / آقای سیدمحمد موسوی خطاط /
همکاران خارج از مرکز : کارشناسان سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور و استان ها /