گزارش مجلس شورای اسلامی ایران برای مجمع مجالس آسیایی (مدیریت منابع آبی و بحران آب)

توضیحات
فایل : 16125.pdf 16125.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : مجمع مجالس آسیایی، بحران آب، آسیا، مدیریت منابع آب، تغییر اقلیم

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی مظاهری / آقای مهدی مظاهری /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /