اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران»

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی ، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی