ایجاد سامانه پیام رسان مالی بین المللی با استفاده از فناوری زنجیره بلوک

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : پیام رسان مالی، سوئیفت، سپام، زنجیره بلوک

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای سیدعلی روحانی /
تهیه و تدوین : آقای عبدالعظیم ملایی /
ناظر علمی : خانم مینو کیانی راد / خانم الهام رحیمی / آقای سیداحسان خاندوزی /
اظهارنظر کننده : آقای ابوالقاسم رجبی /