بررسی شاخص های عملکردی پارک های علم و فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی

توضیحات
فایل : 16131.pdf 16131.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : پارک های علم و فناوری، عملکرد، صادرات، فروش، بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مرتضی براتی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /