تبیین نقش و جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی در نظام تأمین مالی نوآوری

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : صندوق توسعه ملی، نظام تأمین مالی نوآوری، تأمین مالی، نوآوری، صندوق نوآوری و شکوفایی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مرضیه شاوردی /
ناظر علمی : آقای احمد خدادادی / آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : معاونت پژوهش های اجتماعی- فرهنگی /