تبیین نقش و جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی در نظام تأمین مالی نوآوری

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : صندوق نوآوری و شکوفایی، نوآوری، تأمین مالی، نظام تأمین مالی نوآوری، صندوق توسعه ملی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مرضیه شاوردی /
ناظر علمی : آقای احمد خدادادی / آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : معاونت پژوهش های اجتماعی- فرهنگی /