همپایی فناورانه (1): مفاهیم، الگوها و عوامل مؤثر بر آن

توضیحات
فایل : 16134.pdf 16134.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : همپایی فناورانه، قابلیت های فناورانه، پنجره های فرصت، کشورهای متأخر

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مصطفی صفدری رنجبر /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /