نقش پژوهش های دولتی در فعالیت های نوآورانه شرکت ها (1): محورهای مهم سیاستی با نگاه به تجربه ایالات متحده

توضیحات
فایل : 16133.pdf 16133.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : پژوهش های دولتی، فعالیت های نوآورانه، شرکت ها، انتقال دانش

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /