اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی»

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین