بررسی مدیریت صید فانوس ماهیان در دریای عمان

توضیحات
فایل : 16139.pdf 16139.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : ترال، صید، میکتوفیده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید محمدرضا فاطمی / خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
اظهارنظر کننده : آقای مهدی شمسایی مهرجان /
مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /