بررسی «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»

توضیحات
فایل : 16155.pdf 16155.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملی، حول نظام آموزش و پرورش، تغییر بنیادین آموزش و پرورش ایران

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فرحناز حسام / آقای موسی بیات /
ناظر علمی : آقای محمدرضا مالکی / آقای سینا کلهر /
متقاضی : کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری /