خبرنامه تحولات انرژی (20) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16160.pdf 16160.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /