اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی»

توضیحات
فایل : 16158.pdf 16158.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی