آسیب شناسی نظارت مجلس شورای اسلامی بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات شوراهای اسلامی

توضیحات
فایل : 16161.pdf 16161.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : شوراهای اسلامی شهر و روستا، کمیسیون ملی انتخابات، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، احزاب

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا شمسا / آقای حسن کریمی فرد / آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی / آقای مهدی مختاری /
مدیر مطالعه : آقای محمدرضا شمسا /
اظهارنظر کننده : آقای سید محمدحسین قریشی / آقای مرتضی زمانیان /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای حسن خسروی / آقای سیدمهدی راجی / آقای محمدتقی دلفروز / آقای مهدی نژادخلیلی / آقای علی مشهدی / آقای حامد نیکونهاد / آقای محمدمهدی صمدی /
ناظر علمی : آقای سیدجلال دهقانی فیروزآبادی /