اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15594-5.pdf 15594-5.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی