اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت»

توضیحات
فایل : 16093-1.pdf 16093-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : محمود رضایی / آقای احمد حکیم جوادی /
ناظر علمی : آقای مهدی عبدالملکی /