اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397» (بند «و» تبصره (16)-بخشش جرائم دیرکرد بانکی)

توضیحات
فایل : 16156-1.pdf 16156-1.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی