اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم» (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) کلیات

توضیحات
فایل : 16168.pdf 16168.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات زیربنایی