اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» ویرایش اول

توضیحات
فایل : 15267-2.pdf 15267-2.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی

برچسب ها

فارسی : پایانه فروشگاهی، صندوق مکانیزه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عبدالرضا ارسطو / آقای هادی ترابی فر /
مدیر مطالعه : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
ناظر علمی : آقای رمضانعلی مروی /
اظهارنظر کننده : آقای محمد جواهری طهرانی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای احمد غفارزاده /
تهیه و تدوین : آقای سینا ضیایی /