پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 2. بهار 1397

توضیحات
فایل : 16187.pdf 16187.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : شفافیت، امنیت سرمایه گذاری، محیط کسب وکار، حقوق مالکیت، فعالان اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدامیر سیاح / آقای ایمان تهرانی /
همکاران : آقای امین قنبری / خانم زهرا نعیمی /
ناظر علمی : آقای جعفر خیرخواهان / آقای یدالله دادگر / آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه / آقای موسی شهبازی غیاثی /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری /