تحلیلی بر اهداف و عملکرد «گروه اقدام ایران» (نهاد هماهنگ کننده پیشبرد سیاست تحریم و تشدید فزاینده فشار علیه ایران)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : ایران، آمریکا، گروه اقدام، برایان هوک، تحریم

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای روح الله طالبی آرائی / آقای امیرعلی ابوالفتح /
همکاران : خانم سمانه احمد خان بیگی /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /