امکان سنجی تحقق اهداف گروه اقدام ایران با تأکید بر الزامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : ایران، آمریکا، اقدام، تحریم، برجام، جنگ، پمپئو، برایان هوک

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی بغیری /
ناظر علمی : آقای مجید عباسی /