اظهار نظر کارشناسی درباره طرح «اصلاح ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»

توضیحات
فایل : 16218.pdf 16218.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی ، مطالعات حقوقی