بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 12 . تعرفه های خدمات قضایی (تعدیل میزان جزای نقدی) (موضوع جدول شماره 16 ردیف 29)

توضیحات
فایل : 16238.pdf 16238.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی