بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با احیا و بازسازی اراضی تخریب شده در اثر فعالیت های معدنی

توضیحات
فایل : 16235.pdf 16235.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات زیربنایی