بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 17. وزارت امور خارجه

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : لایحه، وزارت امور خارجه، بودجه، دیپلماسی