لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 28. بخش هوافضا

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بخش هوافضا، حوزه هوایی، حوزه فضایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی اعظمی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
اظهارنظر کننده : آقای محمدتقی فیاضی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /