بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 9.داده نمایی مصارف بودجه

توضیحات
فایل : 16227.pdf 16227.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : دستگاه های اجرایی، بودجه، داده نمای، شفافیت، امور و فصول بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید محمدحسین فاطمی / آقای مجید الماسی /
همکاران : آقای ناصر یارمحمدیان /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای داریوش ابوحمزه / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /