تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 11. عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1397

توضیحات
فایل : 16278.pdf 16278.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بخش حقیقی، رشد اقتصادی، کشاورزی، صنعت، خدمات، نفت، ساختمان، اقتصاد ایران، برجام، تحریم

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای محمدرضا عبداللهی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای ابوالمحسن والی زاده / خانم شعله باقری پرمهر /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای شاهین جوادی / آقای سیدعلی روحانی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /