هوش مصنوعی در جهان (2) (جمهوری فدرال آلمان)

توضیحات
فایل : 16346.pdf 16346.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : آلمان، هوش مصنوعی، هوش طبیعی، هوش پژوهی، قانونگذاری، قانون مدنی، فناوری هوشمند، شهر هوشمند، اتحادیه اروپا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای طالب جابری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /