اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان (2))

توضیحات
فایل : 16156-3.pdf 16156-3.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت