گزارش تحولات بین المللی و داخلی در حوزه معادن و صنایع معدنی در سه ماهه سوم سال 1397 (فصل پاییز) (23 September – 21 December 2018)

توضیحات
فایل : 16355.pdf 16355.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : تحولات، معدن، صنایع معدنی، سه ماه سوم سال 1397، قیمت، بازار

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری /
تهیه و تدوین : آقای محسن دژکام /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /