معمای اجرای قانون تغییر ساعت و ارائه پاسخ هایی به آن

توضیحات
فایل : 16364.pdf 16364.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : تغییر ساعت، مصرف انرژی
انگلیسی : DST

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری / آقای حسین بیات /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی / آقای هاشم خویی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /