چشم انداز وضعیت نفت ایران در سال 2040

توضیحات
فایل : 16360.pdf 16360.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : سال 2040، نفت خام، ارزیابی برداشت، وضعیت ذخایر، استخراج نفت، میادین نفتی

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
تهیه و تدوین : آقای امیر سامان اقتصاد /
اظهارنظر کننده : آقای ایرج مهرآزما /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
ویراستار ادبی : آقای حسین صدری نیا /