گزارش عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی

توضیحات
فایل : 16363.pdf 16363.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ارزیابی عملکرد نظام مالی، افزایش سرمایه بانک ها، اموال مازاد بانک ها، حساب ذخیره ارزی، تسهیلات معوق، اوراق مشارکت، تعهدات ارزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدتقی نظریان مفید / آقای سیدکمال حسینی /
مدیر مطالعه : آقای موسی شهبازی غیاثی /
ناظر علمی : آقای سیدعلی روحانی / آقای صمد عزیزنژاد /
متقاضی : حمیدرضا فولادگر دهم، اصفهان (اصفهان)