بازگشت آمریکا به برجام - موافقان در آمریکا

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : حزب دمکرات آمریکا، حزب جمهوریخواه آمریکا، اندیشکده های نومحافظه کار، برجام، انتخابات 2020 آمریکا