بررسی مسئله «بازماندگی از تحصیل» و «بی سوادی» در نظام آموزش و پرورش ایران

توضیحات
فایل : 16374.pdf 16374.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : بازماندگی از تحصیل، بی سوادی، آموزش اجباری همگانی، جمعیت لازم التعلیم، ترک تحصیل، پوشش تحصیلی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فرحناز حسام / آقای موسی بیات /
ناظر علمی : آقای محمدرضا مالکی / آقای کرم الله دانش فرد /