اکران فیلم های سینمایی خارج در سینماهای کشور

توضیحات
فایل : 16389.pdf 16389.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : اکران، سینما

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدباقر نبوی ثالث / آقای اسماعیل نوده فراهانی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
اظهارنظر کننده : آقای سیدعلی کشفی /
متقاضی : کمیسیون فرهنگی /