اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها»

توضیحات
فایل : 16391.pdf 16391.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ناصر یارمحمدیان / آقای سید محمدحسین فاطمی /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
همکاران : آقای محمد برزگر خسروی / آقای حسن امجدیان / آقای حسن کریمی فرد /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای سیدجعفر موسوی / آقای زریر نگین تاجی / آقای مهدی درویشی /
متقاضی : کمیسیون مشترک /