متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق های کشوری و لشکری در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بند «ج» (تبصره «12» لایحه تا قانون بودجه سال 1398)

توضیحات
فایل : 16393.pdf 16393.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی