خبرنامه تحولات انرژی (23) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16428.pdf 16428.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : چین، قیمت نفت، اداره اطلاعات انرژی آمریکا، هند، نفت سنگین

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /
متقاضی : کمیسیون انرژی /