ارزیابی انتخابات پارلمان اروپا (2019) و ترسیم چشم انداز سیاست خارجی اتحادیه اروپا

توضیحات
فایل : 16472 (1).pdf 16472 (1).pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : ایران، پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا، انتخابات، سیاست خارجی، آمریکا، روسیه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمود جوادی /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی و حقوقی /