بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران

توضیحات
فایل : 16473.pdf 16473.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز، پایداری ارتباطات، بحران

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /