بررسی تجارب کشورها در زمینه معافیت های مالیاتی 2. درباره معافیت مالیات بر درآمد فعالیت های هنری

توضیحات
فایل : 16796.pdf 16796.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات آموزش و فرهنگ

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای هادی ترابی فر / آقای سعید تجریشی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه /