اظهارنظر کارشناسی درباره طرح: اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش اعتبارات احداث و بهسازی راه های روستایی کشور

توضیحات
فایل : 7138.pdf 7138.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : برنامه سوم توسعه، برنامه توسعه