دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 7138 چاپ : 374 ثبت : 235

تاریخ

تاریخ انتشار : 1383/07/01 سال : 1383

اطلاعات کامل گزارش

اظهارنظر کارشناسی درباره طرح: اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش اعتبارات احداث و بهسازی راه های روستایی کشور

توضیحات

فایل : 7138.pdf 7138.pdf
دفاتر : مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : برنامه سوم توسعه، برنامه توسعه

اظهار نظر